\n\n

TOP LISTA

Kurs na taksówkarzaHALLO TAXI!!!
… i Ty możesz zostać taksówkarzem…

Wykonywanie transportu osób taksówką wymaga otrzymania licencji
 • która wydana jest na czas określony (max. 50 lat),
 • nie krótszy niż 2 lata.
Zakres terytorialny licencji:
 • teren danej gminy,
 • gminy ościenne (za porozumieniem).
Wymagania:
 1. tytuł prawny do dysponowania pojazdem,
 2. spełnione warunki techniczne pojazdu określone przepisami kodeksu drogowego,
 3. uprawnienia do kierowania pojazdem,
 4. niekaralność za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu oraz wolności seksualnej i obyczajowej,
 5. zaświadczenie ukończenia kursu na taksówkarza potwierdzone zdanym egzaminem państwowym.
Egzamin przeprowadza starostwo (urząd miasta) w miejscu odbywania szkolenia.

Cena egzaminu państwowego - 200 zł

Kurs na taxi - 28 godzin (lekcyjnych)

Czas trwania - 4 dni

Zakres szkolenia
 • 9 godz. - przepisy przy wykonywaniu przewozu osób taksówką,
 • 5 godz. - przepisy prawa miejscowego,
 • 6 godz. - topografia,
 • 2 godz. - prawo podatkowe,
 • 3 godz. - kodeks pracy,
 • 2 godz. - BHP,
 • 1 godz. - organy kontroli.                                             Zapraszamy do naszej placówki!